Columns in de categorie Column

IJdelheid der ijdelheedn

IJdelheid der ijdelheedn

De tied begunt de dringn: over drie weekn trouwt onze tweede zeune mit zien vriendin en ik eb nog steeds gien leuke feestjörk e-vunn.
In ons gezin is iederiene inmiddels veurzien van een mooi pak en dito jörkien, alleen ik eb nog niks.
Internet toont alleen maar flodderjörkn, stieve jörkn en huis-tuin-en-keukn jörkn, maar gien feestjörkn.
Ik wil e-zien wörn in een echte, mooie, prachtige feestjörk. Ik wil andere dames op die feestelijke dag jaloers kunn maakn.
Mien man en ikke besluutn um nur een grote kledingzake in de Wijk te goan.
Et mut een dure jonge weezn maar der is mi’j verzekerd dat ik doar goa slaang.
Zo niet, dan bin ik niet normaal, is de stellige bewering.
En inderdoad, jörkn genog.
En inderdoad, ok vri’j priezig.
Dat leste mut ik onder grote geestelijke druk disse keer maar verbann uut mien gillende pörtemennee.
De iene noa de andere jörk pas ik an, maar et is et allemoale nèt niet.

Wanneer ik angeve dat ik er kloar mee bin, kump de verkoopster mit een blauwe jörk anzettn.
De mouwn bin elemoale van kant, net as et liefien, en de rok is van chiffon (geleuf ik).
In mien oong een oldewieve jörk.
‘Frouk, pas hum now maar eem, dan weetn wi’j et zeker’, zeg mien man terwijl hi’j mit formidabele krachtsinspanning een zucht onderdrukt.
Och, wat ef die man al een geduld ten toon e-spreid.
En mit wàt een bovennatuurlijke vrolijkheid ef hi’j disse martelgang al deurstoan.
Et begroot mi’j warkelijk. Ik bin er kloar mee. Wi’j goan nur huus.
‘Toe now, pas hum eem, dan is et kloar. Dit is de leste, echt.’
Zien andringn en et glimpien ongeduld dat er toch in zien stemme deursiepelt maakt dat ik weer et pashokkien in goa en de jörk antrekke.
Halverwege zie ik in de spiegel dat et inderdoad een oldewievejörk is, ik hoeve de rits niet iens dichte te doen.
Ik doe et gedienn oopn en zegge: ‘Mu-j kiekn, zo’n stieve jörk!’
‘Doe die ritse now eerst eem dichte, zo kunn wi’j der niks van maakn.’
Terwijl ik de ritse dichte doe, zie ik et gebeurn.
De jörk verandert van een old ogend ding in een mooi anslutend en in mien oong een perfecte jörk! Ik dreie en zwiere mit de jörk hin en weer, hi’j golft en danst mi’j um de bienn.
‘Ik zegge YES TO THE DRESS!’ roep ik uut.
Mien man röp: ‘Ja, dit is ie Frouk! Prachtig!’
Ik zie an zien gezichte dat ie et oprecht meent. Missie e-slaagt.

Op nur de volgende missie: passende skoenn.
Klinkt simpel maar dat blek een doffe ellende te weezn.
In gien iene skoe-zake of op internet vien ik skoenn die onder de jörk passn.
Allemoale stomme skoenn, foute kleurn, te platte hakkn.
Ik eb nog maar twi’j weekn, ik mut anmaakn! Ik mut en zal jaloersmaaknde en in et oge vallnde skoenn zien te vienn.
En dan, nog anderhalve weke veur de grote dag, zie ik op internet een ni’je collectie veurbi’j koomn.
En doar zittn dè skoenn bi’j die ik wil.
Mooie hoge hakkn, prachtig blauwe kleur mit fiene glitterties der in.
Feestelijk en gewoonweg perfect.
As de skoenn een weke veur de tied binn koomn overtreffn ze mien stoutste droomn.
Verstandig as ik bin loop ik ze niet in, maar rekene op de drie verschillnde gelkussenties die ik her en der in de skoenn plakke.

En dan is doar de trouwdag: iederiene ziet er perfect uut.
Maar… wanneer de eerste plechtigheid veurbi’j is, vuul ik mien voetzooln en bi’jbeheurnde bottn brandn.
Nee, niet van een bloare, maar van die prachtige maar veul te hoge hakkn.
Ik kan bijna niet meer loopn.
De balle van mien voete lek een eign, zeer pienlijk leevn te leidn, mien enkels zwalkn alle kantn op.
Wanneer ik in de feestlocatie eem kan zittn, trek ik onmiddelijk de skoenn van mien gepienigde voetn.
Ik schreeuwe et bijna uut van opluchting, wiebele mit de tienn, dreie mit de enkels en blieve zo lang meugelijk op mien pantyvoetn rondloopn.
In de auto nur de karkelijke plechtigheid doe ik ze ok uut, net as in de karke en op de teruggeweg. Ik griepe elke geleengheid an um ze niet te draang.
Tiedns et officiële fieliciteern doe ik ze weer an en verdrage de enörme piene grootmoedig, schudde vrolijk alle coronavri’je handn en zijge doarnoa kepot op de stoel.
Skoenn uut, vri’jheid!
Toch vienn ik een oplössing veur die prachtige, jaloersmaaknde skoenn die triest onder mien stoel stoan: ik drage ze mit regelmoat in de handn en drukke ze menigeen onder de neuze.
‘Kiek ies, disse muttn eigenlijk an mien voetn zittn, maar dan zie-j ze niet. Mooi, hè?’

Gasprobleem

Al een paar joar bin wi’j in et gelukkige bezit van een Nekaf.
Dat is, veur degene die et niet wet, een legervoertuug.
Wi’j em der al heel wat kilometers op zittn en genietn der ontzettend van.
Bi’j een betien mooi weer tuffn wi’j, mit de wiend um onze oorn, langs ’s Heren wegen.
Zo ok vandage.
‘Frouk, et is mooi weer, zulln wi’j goan riedn en argens een bakkien doen? Op de Belt ofzo?’
Mien man ef die woordn nog niet kold of ik zitte al op de wc.
Want ja, dat is toch et eerste wat wi’j vrouwn doen as wi’j weg goan.
Ik heure dat mien man in de garage de motor al e-start ef en de Nekaf nur buutn redt.
Ik slute de boel of en springe noast mien man in onze grote gruuine vriend.
De rit brengt ons over et hele Landveno, over de buutnweeng en deur Zwartsluus, woarnoa wi’j een pitstop op Belt Schutsloot maakn.
Ik zie dat de lucht een betien betrekt, donkere wolkn schoevn veur de zunne.
As der maar gien reeng uutkump. Want dan em wi’j wèl een probleem, wi’j riedn altied zonder kappe. De wolkn negerend stoppn wi’j bi’j de Arembergergracht, klappn de stoelties uut, drinkn wat en genietn van et rustig kabbelende water.
Ik zuchte van genot, dit is elke keer weer een mini-vekansie van zo’n twi’j uurties.
Toch trekt de wiend an en wördt de lucht ok steeds donkerder.
‘Now, Frouk, doar kump reeng an, denk ik,’ zeg mien man bezörgd, ‘loatn wi’j maar nur huus riedn.’
‘Ahjoh, dat is hier nog lange niet, nog eem zittn joh.’
Mien optimisme drukt de realiteit an de kante, et is mi’j veul te gezellig.
‘Nee, wi’j goan, straks wörn wi’j zeikenat. En ok de bekleding. Gien zin an.’
Mien man klapt onze stoelties weer in en springt achter et stuur.
Mit zien rechtervoete trapt hi’j stevig et gaspedaal in, want anders start et ding niet.
Die gehoorzaamt alleen noa een stevige trap.
En startn, dat dut ie!
Maar niet op een normale maniere, nee, de motor brult in zien hoogste toern, asof ie de lucht in wil vlieng!
Et stangegie van et gaspedaal blef ingedrukt vaste zittn, et veert niet terugge!
Ik schrikke mi’j et apezoer!
Mien man bukt zich en trekt snel mit zien hand rustig et stangegien nur zich toe.
Metiene löp de motor mooi stationair.
‘Nowmoe, wat is mi’j dat now toch?’
Verward trapt de man weer op et pedaal woarnoa de motor et weer uutgiert.
Ik sloa de handn veur de oorn en schreeuwe: ‘Wi’j wörn op e-bloazn, et is gebeurt mit ons!’
Mien man trekt de stange handmatig weer terugge en zeg: ‘Ik kieke wel eem onder de motorkappe, waarschijnlijk is er een veere e-knapt, doarumme kump et pedaal niet terugge. Denk ik.’
De doad bi’j et woord voegnd controleert hi’j et ien en ’t ander onder de motorkappe en zeg: ‘Wi’j riedn gewoon in de twi’jde versnelling nur huus. Mut wel lukkn, denk ik.’
Verbijsterd roep ik: ‘MUT WEL LUKKN?! DENK IK?! EN WIE TREKT DIE GASSTANGE DAN WEER TERUGGE! WI’J RIEDN TOMMIET KATS ET WATER IN!!’
‘Och,’ zeg mien man, ‘zo’n vaart zal dat niet loopn, denk ik.’
De kalmte van de man verbijstert mi’j.
Ja, maakt mi’j zelfs angstig.
Want wat roekeloos. Zo is ie elemoale niet! Ken ik die man eigenlijk nog wel?
‘Loatn wi’j onze tweede zeune maar eem belln,’ probeer ik nog, ‘die wet er vaste wel wat op.’ Resoluut drukt de man et gas weer in. ‘Nee, hoeft niet, wi’j goan. Zo kan et eerst wel, denk ik.’ En weer jankn de hoge toern over de Arembergergrachte.
Et is tot in Zwolle te heurn, weet ik zeker. Wi’j ontploffn!
Ik bukke mi’j en trekke de stange weer terugge terwijl mien man stoïcijns de weg opdreit.
Ik roepe: ‘Ik zette mien voete onder et pedaal zoda-j hum niet verder in kunn drukkn en wi’j niet de lucht in vlieng! En elke keer aa-j muttn schakeln trek ik et pedaal weer nur oe toe! Dan ku-j schakeln!’
En zo gebeurt et.
Ik zitte dwars op mien stoel um mien rechtervoete onder et gaspedaal te kunn holln.
As wi’j bi’j een bochte koomn druk ik et pedaal weer nur boovn en kan mien man schakeln.
En zo sukkeln wi’j mit een kalm gangegie, maar mit et angstzwiet op mien rugge, op huus an.
En dan, asof et niet op kan, begunt et te reeng.
Dikke druppn valln op ons heufd, in de auto, op de stoffn bankn.
Maar umdat wi’j niet anders kunn dan deursukkeln, sukkeln wi’j deur.
En net op et moment dat de wolkbreuke lösbarst riedn wi’j de Nekaf in onze schure.

Et geknapte veertien is inmiddels vervöng en de rit nur Belt Schutsloot is dunnegies over e-doan, bezegeld mit koffie en gebak bi’j Het Otterswold.
Zo krieg ik et vertrouwn wel weer terugge.
Denk ik…

Coronakapsel

Noast alle ellende en verdriet dat et coronavirus ons allemoale andut, wil ik toch mien onneuzele kappersdilemma mit jullie deeln.
Ik weet, et stöt totaal niet in verholding mit de echte probleemn die corona ons andut, maar et is toch wel een dingien.
Een klein en banaal dingien, maar toch, een dingien.
Mien hoar lig as een zwoare plakke op mien heufd, in fatsoen hölln deur de stevigste hoarlak die der is.
En ik viene et vies. En lillijk. Stöt mi’j niet. Mien gezichte hangt ervan nur beneedn. Old. Bah. Op zekere dag zeg ik dan ok teeng mien man: ‘Et maakt mi’j niks meer uut, ik bin der deur. Mien hoar mut er of. En ie muttn dat doen!’
Mien man kek mi’j onderzuuknd an: ‘Ikke? Weet ie dat zeker?’
‘Ja, ieje. Mit de tondeuze een betien opscheern, en de boovnkante doe ik zelf wel veur de spiegel.’
‘Tondeuze…hm….wat veur stand dan?’
‘Weet ik niet, gien idee. Maar et mut er of!’
‘Oké, zoaterdag dan maar?’
‘Goed, zoaterdag.’

Mien man bereidt zich noa die vroage metiene goed veur.
Hi’j bekek op youtube allerlei filmpies hoe de achterkante van een dameskapsel op e-scheurn dient te wörn.
Ok de overgang van et opgescheurn hoar nur et dakkien boovnop kump krek.
Der mag gien streep zichtbaar weezn, et mut vlekknloos in mekare overloopn.
Zien serieuze anpak stemt mi’j wat gerust, hi’j zet dus niet zomaar de tondeuze op mien heufd.
Ok kocht hi’j zelfs nog een kappersscheere.
Ik bedoele maar.
En dan is et zoaterdag.
De dag der daagn. Misschien een glorieuze dag.
Maar misschien ok een dag woarop de echtscheidingspapiern an e-vroagd goan wörn.

Ik begunne eerst mit mi’jzelf.
Veur de grote douchespiegel zet ik middn op mien heufd een plukke hoar rechtop en knippe der in ien keer een best stuk van of.
Zo, now bin ik verplicht um verder te knippn.
En dat goat mi’j wonderlijk goed of, al zeg ik et zelf.
Die ni’je kappersscheere dut et prima, lig lekker in de hand en ik warke dan ok de boel bi’j tot net boovn de oorn.
Dat doe ik later wel want dat kump mi’j krek.
Dan loop ik nur de garage woar mien man mit de tondeuze in zien hand al op mi’j stöt te wachtn. Ik goa zittn, sloa een roze handdoek over mien scholders en geve extra instructies an mien man. Die man die mit een verlekkerd gezichte nur de tondeuze kek, et knoppien umme zet en dan grijnzend op-en-neer bewegingn maakt.
‘Zo ongeveer, Frouk?’ grijnst hi’j brieduut.

Bi’j et zien van die grijns slöt mi’j de angst um et harte.
Die man is veul te enthousiast!
Die kent tommiet totaal gien rem!
Dat wördt iets van lange-haaln-snel-thuus!
Wanneer hi’j mi’j stand drie löt zien en vrög of dit kört genog is, plas ik van ellende bijna in mien broek.
‘Nee man, dat is veul te kört! Grootste stand, nummer neeng ofzo!’
En dan begunt et.
Ik vule de tondeuze over mien nekke via mien achterheufd nur boovn goan.
Jammerend sloa ik mien handn veur et gezichte en kan alleen mien name nog maar jengeln: ‘Oh, Frouk Alice, Frouk Alice, Frouk Alice…!’
‘Stil ies, deerne, et goat prima zo. Mien talentn bin onbegrenst, e-k et idee.’
‘Volgns mi’j niet, ie goan veul te hoge! Ie zittn bijna boovnop mien heufd te skeern!’
‘Echt niet, ik goa precies tot an die ribbel op oen achterheufd, mooi der van of. Eerlijk, perfect, al zè-k et zelf’.

En dan geef ik mi’j over.
Der is niks meer an te doen.
Ik mut et gewoon maar deurstoan en de schaamte straks manmoedig probeern te draang.
Want zien enthousiaste stemme scheurt mi’j deur de strakgespann zenuwn: ‘Zo, dat goat mooi. Wat zè-k: ik goa hier mien bi’jbane van maakn! Zo, hier nog een betien, doar nog wat. Prachtig. How, hier nog iets meer derof. Bochien umme, stille zitnn!, achter de oorn nog wat weghaaln. Kloar.’ Mit een zucht van verlichting kiek ik in de spiegel en wark ik nog wat uutsteeknde ressies bi’j. Noa de bevestiging van mien kritische dochter dat et er bijna professioneel uutziet kump er wat rust terugge in mien ribbenkaste. Noa de wasbeurte zie ik warkelijk gien ernstige ofwiekingn.
Hoe is et meugelijk.
Onze relatie ef et coronakapsel deurstoan.

Twi’j weekn later kump et bericht dat de kappers weer maang knippn…

Dag (o)ma Kroek

‘Wat mu-k hier dan? Wat is er dan gebeurd? Ik kan toch wel nur huus toe?’

Disse vroage zulln wi’j nooit meer heurn. De vroage die onze oma en moeder zo vake stelde wanneer ze weer e-valln was en op e-neumn mos wörn in et zieknhuus.
En elke keer kwaamn wi’j mit etzelfde soort uutleg:
‘Ie bin e-valln, ie em de heupe e-breukn.’
‘Ie bin e-valln, ie em een nekwarvel e-breukn.’
‘Ie bin e-valln, ie em een gat in oen heufd.’
‘Ie bin e-valln, ie em oen jukbiendern en een oogkas e-breukn.’
De leste joarn waarn veur heur een anienschakeling van ienzaamheid, van radeloosheid um heur verleurn geheugn, en van onrust umdat heur man maar steeds niet thuuskwam.
Heur man, onze (o)pa, die al bijna drie joar een ander, eeuwig Thuus ad, maar woar ze zich niks meer van kon herinnern.
‘Maar wanneer kan ik dan nur huus? Zo arg is et toch niet, ik eb niks gien piene.’
Noa onze eindeloze uutleg dat ze eerst mos opknappn en doarumme niet nur huus mocht maar een poosien mocht woonn in et kleinschalig woonn in de Zaaier in Blokzijl, nam ze die hoopvolle uutleg gelukkig rustig an.
Toch nam de drang um nur heur eign huus in Sint Jansklooster te goan niet of.
Elke dag wanneer wi’j op bezuuk kwaamn ad ze heur persoonlijke spulln al in e-pakt in een plastic zakkien.
Want netuurlijk kwaamn wi’j heur ophaaln, der was jummers niks an de hand?
‘Breng mi’j maar nur huus, doar knap ik veule sneller op.’
Maar ze knapte niet op.
Inteengdeel, heur gezondheid gung rap bargofwaards.
Woar heur geest dacht dat ze alles nog kon, zei heur lichaam dat et op was.
Muu van et leevn, muu van de slopende geestelijke en lichamelijke ziekte die heur vermagerdn tot op et bot.
Van de vrolijke, starke, soms ondeugnde (o)ma was weinig meer te zien.
Toch bleef heur humor ongewiezigd, zelfs toen ze bijna gien adem meer ad um te flustern.
Heur grote veurroad an eign geschreevn gedichtn bin ons tot een geweldige steun in disse rauwe daang van gemis.
Want dichtn, dàt kon ze!
Zo schreef ze, noast talloze andere gedichtn, een reeks ontroernde gedichtn over et geheugnverlies van heur eign moeder en de doarbi’j beheurende oftakeling.
Gedichtn die een echo bleekn te weezn uut et verleedn.
Een verleedn woarvan ze bange was dat et een heedn zol wörn.
Een verleedn dat heur tòch bleek in te haaln en heur in de greep kreeg.

Heur verlangn um nur huus te goan is sinds vief oktober 2019 um e-zet in een definitieve intrek van een veul mooier Huus.
Een Huus zoas hier op aarde nooit ervaarn zal wörn, maar woar ze zo vol overtuging en vertrouwn over schreef (zie ‘Avondgebed’).
En et is goed, (o)ma is eindelijk Thuus.

Avondgebed

Ik ga slapen, ik ben moe,
‘k sluit mijn beide ogen toe.
Here, houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.

‘Ik ga slapen, ik ben moe’,
‘k zong het voor haar vele malen.
God sloot zelf haar ogen toe
toen Hij zijn moe geleefde kind kwam halen.
Heel die lange, bange, duistere nacht
hield Hij over haar getrouw de wacht.
Hij droeg haar door de laatste donkere schacht
en in Vaders armen is ze veilig Thuis gebracht.

(Annie Kroek – Rook)

 

Triomftocht

‘Oh, mu-j doar ies kiekn! Wat mooi.’
Mit mien vinger wies ik nur een höltn huusien dat net nog te zien is tussn de boomn, hoge boovn op een barg.
Mien man volgt de richting van mien vinger en ziet hum ok. ‘Aa-j doar stoan e-j vast een schitterend uutzicht over Cochem’, beaamt hi’j mien enthousiaste kreetn.
Eem zo snel as wi’j dat constateern beseffn wi’j da-j doar nooit mit een auto kunn koomn, et stöt pal tussn de boomn.
Mien man is er dan ok gauw kloar mee. As ’t niet kan, dan kan ’t niet.
Toch löt et idee um bi’j dat huusien te koomn mi’j niet lös.
Vanuut ons appartement in Cochem (woar wi’j een weke op vekasie bin) begunt et steeds meer te kriebeln um der toch te koomn. ‘Frits, wi’j em wel vaker steile bargroutes e-loopn toch? En doar kwaamn wi’j noa een stief kwartiertien toch ok weer van bi’j?’
‘Dat klöpt, maar dit is veule hoger dan die routes. Echt veule hoger. Ik weet et niet, heur.’
Ik marke dat mien man inmiddels van de ‘nee-stand’ in de ‘twiefelstand’ kump.
Ik mut nog eem deurdrukkn, dan e-k hum zoverre. Ik bin der namelijk van overtuugd dat wi’j dat wel ankunn.
‘Frits, et kan now nog, as wi’j over een paar daang weer in Klooster bin ku-j et wel op de boek skrievn.’
Noa wat wikkn en weeng, debatteern en concludeern, is et dan toch zoverre: wi’j goan.
As deurgewinterde boswandelaars vulln wi’j een flessien mit ranja en neemn een rollegien snoep mee.
Et eerste stuk is nur de bosroute is mit de auto goed te doen.
Wanneer wi’j een eindtien e-loopn em zien wi’j een bördtien woar de route start.
En die start is metiene steil.
Arg steil. Bijna rechtop-steil.
Et grote hijgn is begunt en dat noa krap vief minuutn.
Bi’j elke bochte hoopn wi’j dat er een vlak stukkien zal koomn um eem bi’j te kunn tankn, maar niks der van. Et is asof alle boomn roepn: ‘Ie wolln nur dat huusien? Ploetern zu-j! Ploetern!’ Noa zes minuut stopt mien man en blef hijgend krom stoan.
‘Hoe lange nog, denk ie?’ vrög de lepert. ‘Weet ik dat, wi’j bin nog maar net begunt man!’
Dan zettn wi’j weer deur. Wi’j wörsteln ons van pad nur pad, de iene nog steiler as de andere.
En et huusien kump niet in ’t zicht.
De twiefel begunt an ons te knaang: zol dit wel et goeie pad weezn? Em wi’j de bördties niet verkeerd e-leezn? Is dit uberhaubt wel normaal? Zo steil? En zo langdurig steil? Willn ze hier in Cochem de meinsn doelbewust nur de gallemiezn helpn ofzo?
En wat now as de sterregies veur de oong van mien man nur zien longn sloan en doar een pottien goan dansn? Wat now as ie neerzijgt?
‘Frouk, dit kump niet goed! Ik goa niet verder!’ zeg de man terwijl hi’j licht trillnd zien mobiel pakt um te kiekn woar wi’j ons bevienn.
Et ronde ballegien gef onze positie an maar mit gien meugelijkheid is te zien of er in de nabije toekomst ok een husien te bewondern is.
‘Weet ie wat?’, zeg ik hijgend, ‘ik lope eerst wel eem een stuk veuruut um te kiekn of er al wat blauwe lucht argens deurhin schient. Zo ja, dan munn wi’j der echt bijna weezn.’
Mit grote stappn zwoeg ik verder, mien man achter mi’j loatnd.
Ik neme nog twi’j bochtn en geve et dan op.
Ik doe niet meer.
Ik goa kepot.
Stuurs loop ik terugge en davere mit een pittige gang neerwaarts.
‘En wat goan ie doen, mevrouw?’ vrög mien man.
‘Ik geve et op, dit wördt niks. Straks krieg ie et an ’t harte, mit grote gevolgn want hier kan nooit een traumahelikopter koomn!’
‘Munn ie ies oplettn, mien deerne! Munn ie ies oplettn! Wi’j goan dat husien zien al wördt et ok nacht.’
Et is plots of de man vleugelties kreg: net zo snel as ik nur beneedn daverde, klimt hi’j nur boovn.
Ik dreie mi’j umme en zie hum verdwienn.
Maar ik goa der niet achter an, ze kunn mi’j allemoale de pot op hier in Cochem.
‘Frouk! Ik zie hum, kom hier!’
Zien jubelstemme klinkt mi’j as muziek in de oorn.
Ik geve mi’jzelf een peute gas en klimme achter hum an.
En dan zie ik et prachtige huusien. Mit een geweldig uutzicht! Wat een triomftocht, wi’j em et e-red!
Noadat wi’j wat drinkn en een snoepien tot ons e-neumn em ontdekkn wi’j een echtpaar dat op een bankien noast et huusien zit. Ik zegge teeng ze: ‘Poeh, das war nicht einfach!’
Ze knikkn en zeng (vri’j vertaald uut et Duuts): ‘Klöpt, die route is arg pittig. Wi’j bin hier mit de auto e-koomn, eem verderop is een parkeerplekke…’

Reis nur Parijs

Et goat gebeurn, ik goa mit mien darde zeune twi’j daang nur Parijs! De koffers bin e-pakt en um half viere ’s nachts goat de wekker of. Mien man redt ons nur Zwolle, de opstapplaatse veur ien van de vief bussn die zo’n driehonderd man nur Parijs zulln brengn veur twi’j örgelconcertn van Minne Veldman.
Ik kusse mien man gedag en zuke een plekkien bi’j et raam, noast mien zeune.
Der zit een echtpaar achter ons, en noast ons zittn twi’j vriendinn van middelbare leeftied.
As wi’j een half uurtien onderweg bin tik ik mien zeune an en knikke richting de beide dames: ‘Mu-j eem kiekn wat ze allemoale uut die tasse haaln. Volns mi’j em die ervaring mit een busreize.’
Een thermoskanne mit köppies kump te veurschien, sukerklonties, koekies, een plakkien wörst, komkommer, zolte pinda’s, hardgekookt ei mit zolt, snoepies en geschrapte wörtelties.
‘Mu-j ies heurn hoe lekker ze dat vienn’, flustert mien zeune. ‘Dit bin echte die-hards, moe. Die weetn woar ze et over em.’
Doarnoa haaln ze een tablet uut de tasse goan ze een digitale krante leezn.
‘Moe, mu-j eem oplettn wat er achter ons gebeurt, goed lustern.’
Ik spitse mien oorn. Een vrouwestemme is continue an et woord. ‘Mammamia, wat is het hier warm, sjonge, weer een stoplicht, ik heb buikkrampen, hoe lang gaat dit allemaal nog duren?’
Wi’j munn muuite doen um niet hardop te lachn.
As de man steeds vaker reageert mit ‘…sjaahhh…’ en effn later de koptillefoon opzet kunn wi’j et niet meer volholln en lachn vol uut.

Bi’j de eerste pitstop muttn wi’j helaas een ure wachtn op een andere chauffeur.
Et is veur onze achterbuurvrouw reedn genog um verder te foetern.‘Begrijp ik niet, dit is toch geen organisatie?’
‘…neehee…’
‘Ja, wees eerlijk, dit is toch niet normaal?’
‘…neehee…’

Exact een ure later dan gepland koomn wi’j in Parijs an.
Ik kieke mi’j de oong uut et heufd: armoede, vluchteling, stroatafval, toeterend verkeer, de Eifeltoorn, de Arc de Triomphe en de Champs Elysees.
Dan stappn wi’j uut op de kade woar wi’j een kaartien in de handn e-drukt krieng en zelf uut muttn zuukn welke rondvaartboot wi’j op muttn.
Noa enig gezuuk lukt dat en de verbroedering onderling wördt steeds groter.
De rondvaart is mooi, wi’j zien zelfs van dichtebi’j de verbrande Notre Dame.
Dan stappn wi’j weer in de bus en maakn in een prachtige karke een heel mooi örgelconcert mee.

En dan, rond een uur of elf, wörn wi’j eindelijk nur een hotel e-bracht.
Maar dan blek dat er niemand van de organisatie mee is en stöt onze groep zonder leider bedremmeld an de balie.
Noa wat heftig hin en weer geproat mit een hotelmedewarker röp een man: ‘You want a leader? I am the leader!’
Mit een noodgang krieng wi’j een kamer en lig ik tevreedn te greinzn nur mien zeune in et bedde noast mi’j.

Et ontbijt van de volnde mörn is bescheidn maar goed en de gesprekkn an onze toafel nog beter.
En dan is et tied um weer in de bus te stappn, woar et geklaag disse keer terecht is: menigeen zat in et verkeerde hotel en sommign addn niet iens ontbijt ad.
Wi’j vermaakn ons weer mit et oflustern van de gesprekkn en noa een rondgang mit de bus wördt de reize of e-sleutn of mit et leste örgelconcert.
Helaas zet de buschauffeur ons of bi’j een verkeerde karke.
Gelukkig is er een slimme vent die zien mobiel-mit-navigatie de lucht in stek en röp: ‘Volg mij, I am the leader!’
Et concert is prachtig en voldaan reizn wi’j ’s middes weer op huus an. Noadat wi’j een stief kwartiertien onderweg bin krieng wi’j te heurn dat de opvangbak onder de toilet te klein blek en helemoale vol zit. Verbod van de chauffeur: niet meer nur de sanitaire recreatie! De boel bewaarn tot wi’j over een ure of twi’j een pitstop maakn…

Wanneer wi’j um half neeng in Bergen op Zoom bin zeg de chauffeur: ‘Mensen, ik zet de bus aan de kant want er branden verontrustende lampjes. We wachten op een vervangende bus uit België. Kan zo’n anderhalf uur duren.’

En doar stoan wi’j dan, mit de koffers, op de stroate.
Mit een groepien goan wi’j een café binn um wat te drinkn.
De verbroedering kent inmiddels gien grenzn meer.
En dan, verrassing, kump drie uur(!) later eindelijk de vervangende bus.
Woarin de airco kneiterhard an stöt.
Ik zegge dat teeng de chauffeur die der vervolgns niks an dut.
Meinsn leng kleedn over de knie’jn, trekkn jassn en vestn an en over verbroedering hoef ik et niet meer te em.
Wanneer wi’j bijna in ijspegels veranderd bin löp iemand nur de chauffeur en kump er verandering: et wördt een half ure lang bloedhiete.

Um half drie arriveern wi’j dan eindelijk in Zwolle woar mien man in de donkere nacht zit te wachtn in de auto, stipt op tied, zoas beloofd, zonder mankementn.
Dankbaar denk ik: der bin twi’j dingn goed e-goan in onze reis nur Parijs: et wegbrengn en et ophaaln. Deur mien eign, echte leider!

Ik hoeve niks!

Elk joar is et weer etzelfde: mit overgave trappn wi’j in de uut Amerika overgeweide traditie die moederdag hiet.
Et höldt schoeln, winkels, mann en kienders dagenlang in hun Amerikaanse macht.
Want wat Amerika dut mut Nederland gillend snel kopieërn.

Zo ok in huize Weijs. Al em mien man en ikke al joarn de ofspraak dat wi’j niks meer an die flauwekul doen, toch mislukt et elke keer weer. Een weke van te veurn begunn onze gesprekkn as volgt:
‘Wi’j doen disse keer ècht niks an moederdag, heur. En holt oe der an, anders bin ik mit vaderdag weer de klos. Boovdien em wi’j alles wat ons hartien begeert, dus niks doen!’
‘Goed,’ zeg mien man dan steevast, ‘doe ik. Eerlijk. Ik doe niks. Belooft.’

Dit joar keer lek dat te lukkn. De zoaterdag veur moederdag dient zich an en terwijl ik een enörme hoeveulheid bloezn an et striekn bin verzekert mien man mi’j dat hi’j ècht-eerlijkwoar niks veur moederdag e-kocht ef. Now em wi’j bin ons gezin iene eerlijkheidsregel: wanneer iemand ‘eerlijkwoar’ zeg, dan is dat ok zo. Doar ku-j op vertrouwn.
Maar ja, onze dochter en een zeune heurn onze conversatie ok. En dan is et mis.
‘Oh nee, moe, dat goan wi’j niet doen hè? Niet mit zo’n zielig gezichte now stoan te striekn!’
‘Ik eb gien zielig gezichte!’ protesteer ik.
‘Jawel, ie stoan as een enörm slachtoffer te striekn, zo van: ik zegge dat ik niks hoeve, maar jonges, kiek mi’j hier toch ies stoan te sloovn!’
‘Niet sloovn, ik stoa gewoon te striekn, verder niks!’
‘Ja, maar now munn wi’j dus wat koopn want anders bi-j mörn zielig! En hoe muttn wi’j dat now nog veur mekare krieng dan?’
‘Gef niks joh, et is toch helemoale niet arg as ik moandag teeng iederiene mut zeng dat ik niks van jullie e-kreeng ebbe? ’t Is toch jummers allemoale flauwekul? Ik strieke en wasse gewoon nog eem de hele dag deur, joh.’
Onze dochter flipt zowat de panne uut.
De rest van de dag löp ze mit een enörm schuldgevuul rond.
Ik bin tevreedn over mien toneelspel: dit was een voltreffer.
Want eerlijk is eerlijk, al zeg mien mond ‘ik hoeve niks’, toch wil ik stiekem wel verrast wörn.
Mien man vuult waarschijnlijk ok iets van ‘nattigheid’ want hi’j kump mit een leuk veurstel: ‘Frouk, wi’j goan vanmiddag nur een oorlogsmuseum, argens koffiedrinkn, dan riedn wi’j deur en goan ’s oams uut eetn. Hoe vien ie dat?’
‘Leuk! Gezellig! En weet ie, dan nuum wi’j dat oen vervrogde moederdagkedo.’
‘Och ja, wat ie willn, mi’j best.’
Al reageert hi’j luchtig, ik heure dudelijk een opluchting in zien stemme.
Maar… dit gooit nog meer zolt in de moederdagwonde van de kienders.
En dat is goed, loat ze maar zwietn.
Want ik bin toch niet zomaar een moeder? Ik bin toch ontzettend biezunder? Dat mag toch beloond wörn?
Ik kan et goed an ze markn: ze zittn in de penarie.
Want ze kunn zo snel niks meer veur mekare krieng.
Ik veurspelle een levenslang schuldgevuul dat ik te pas en te onpas kan misbruukn.

En dan wördt et moederdag.
As wi’j ’s mörns an et eetn toe bin, koomn onze volwassn kienders plechtig veur mi’j stoan.
Onze dochter nemp et woord: ‘Moe, umda-j zo’n fantastische moeder bin addn wi’j netuurlijk al heel lange een kedo veur oe in huus.’
‘Jaja, ammehoela. Goat maar eetn.’
Maar dan overhandign ze mi’j een geplastificeerd en kleurig papier mit de tekst: ‘Gratis schoonheidsbehandeling bi’j Tineke Tuin, ALLES VEUR ONZE MOE!’
‘Leuk hè? Al een hele poze in huus!’
Hun tronies stoan uutgestreekn, ze probeern de schijn manmoedig op te holln.
Ik barste in lachn uut en zegge: ‘Hoe verzinn jullie et zo snel! Gisteroamd nog in mekare e-knooid?’
‘Ehm, misschien…’
Grijnzend bedank ik ze: ‘Och, jonges, dat addn jullie niet hoevn te doen!’
Echt, ik bin trots op mi’jzelf.
Want al zei ik: ‘ik hoeve niks’, toch is et mi’j dit joar weer e-lukt.
Now eerst maar ies kiekn hoe ik vaderdag an goa pakkn.
Onee, gelukkig, hi’j hoeft niks…

Denderende klap

Roem een joar geleedn deed ons (eerste) kleinkiend zien intrede in de familiekring.
In mien droomn zag ik et toen al veur mi’j: boekies mit hum leezn, puzzels maakn, spellegies doen, fietsn en mit hum in de buggy rondcrossn.
Der bin een paar dingn inmiddels al an de örde. As ik zegge: ‘Jochie, zulln wi’j boekie leezn?’ dan kröp hi’j nur mi’j toe, kneutert zich op mien schoot, dut et doempien in de mond en genöt dan in stilte van de onzin die ik bi’j elk plaatien uutkrame.
Puzzels eb ik ok an e-schaft: grote stukkn, inclusief geluudties.
Arg succesvol is dat nog niet, meneer stopt de stukkn liever in een beker.
Een fietsstoeltien en een buggy bin inmiddels ok in ons bezit.
Helaas waarn de weersumstandigheedn dermate slecht dat ik dat fietsstoeltien maar ok die buggy nog niet eb kunn gebruukn. Et ding stöt al tiedn kloar um et bi’j de eerste de beste zunnestraaln te goan inwijdn mit dat mooie keerltien der in.
Want nargens umme, et is gewoon een prachtig exemplaar. Dat keerltien.
En dan is et eindelijk zo verre: et is prachtig weer! Ik bedenke wat nutteloze boskoppn, zette et mannegien in de buggy en wi’j vertrekkn richting de plaatselijke winkel.
Et mannegien genöt zichtbaar en heurbaar, en ik denke dat etzelfde genot ok van mien heufd ofstraalt.
Want wat een prachtig kiend is et!
Ik weet zeker dat menig kloosterkop et huus tommiet uut kump um dit wonder van dichtebi’j te anschouwn.
Ik bin veurbereid, dit goat een langdurige tocht wörn.
Man, wat zal ik een bulte gesprekkn over dit mannegien goan voern.
Iederiene zal perplex stoan, zal zien oong niet van hum of kunn holln, zal mi’j de oorn van de kop vroang.
Wanneer ik twi’j stroatn op weg bin, kump er echter niemand zien huus uutstörm.
Maar ik weet zeker dat ze stiekem achter de gördienn stoan te koekeloern.
Ik lope dus rustig deur, iederiene de tied gevend um nur dit mannegien te kiekn.
En dan kump ons een fietser tegemoet.
Now goan wi’j et beleevn, die goat stoppn, honderd procent zeker.
‘Ha, Frouk Alice, is dat oen kleinkiend? Mooi keerltien!’
Ik knikke, trots as een pauwe, en zegge: ‘Ja, hoe road ie et zo? Zie-j overienkomstn?’
De persoon stapt van de fiets, bekek et tafereeltien en gooit mi’j mit ien denderende klap terugge in de tied.
De tied van mien eign opgruuinde kienders, de tied woarin altied maar dezelfde confronterend-vergeliekende vroang e-steld wördn, de tied woarin bijna elke moeder een mooier, perfecter en slimmer kiend ad dan die van mi’j.
En ze wunn die onbenullig wedstried (bijna) elke keer.
En ok disse keer bin ik de verliezende parti’je.
‘En hoe old is ie?’
‘Net een joar e-west.’ antwoord ik, nog steeds zo trots as een pauwe.
‘Oja? Sow, wat goat dat snel hè?’
‘Jajoh, hoast niet bi’j te holln.’ antwoord ik, nog steeds zo trots as een pauwe.
En dan kump die denderende klap, terugge in de tied.
‘En kan hi’j al loopn….?’
Der schöt van alles deur mien heufd: za-k lieng en ‘ja’ zeng? Of za-k zeng dat hi’j al menig boek uut e-leezn ef? Of dat hi’j mit et grootste gemak een puzzel van duuzend stukkies in mekare zet?
Ik mut reddn wat er te reddn valt, onderdrukke die leugns en zegge: ‘Nee, nog niet. Maar wel bijna.’
En dan kump de bekende reactie, de denderende klap die ik as moeder zo vake kreeg, en now zelfs as oma: ‘O, die van onze dochter is tien moand en löp al!’
Ik slikke, en slikke, en wete nog mit goed fatsoen uut te stootn; ‘O, maar dat is mooi!’
As wi’j doarnoa onze weg weer vervolgn denk ik: ‘Blieft ok allemoale maar binn, goat achter die gördienn weg, goat an ‘t wark, spreek mi’j niet meer an. Ien ding is mi’j now wel dudelijk: jullie kunn de confrontatie mit ‘knappe-oma-mit-nog-knapper-kleinkiend’ niet an. Et ienige wat veur jullie overblef is nutteloos gepoch!’

Blievend letsel

De leste weekn van 2018 verloopn veur mien man en mi’j op biezunder wieze.
Biezunder in de zin van: dat ad wel iets minder spannend e-maagd. En ok wel iets minder pienlijk.

Tiedns de karstnacht is et mit ons nog dikke prima.
Mit onze mede-muzikantn van S.D.G. loopn en riedn wi’j in de donkere nacht van stroate nur stroate um karstliederen onder diverse stroatlanteerns ten geheure te brengn.
’t Is wel kold, maar och, niet zeurn. Wi’j doen der menig meinse een plezier mee.
Wanneer wi’j zo rond vier ure et bedde induukn, duurt et lange veurdat ik ies warm wörre.
Al vreur et niet, toch bin ik kats verkluumd.
De volnde mörn, eerste karstdag, is et dan ok mis.
Ik zegge teeng mien man: ‘Ik weet niet hoe a-k et ebbe, maar ik eb zo’n griezelige heufdzeerte! Kump vanuut de rugge en de scholders.’
Hi’j dreit zich op een vremde maniere umme en zeg: ‘O. En ik eb de nekke vaste zittn. Dat is veule arger. Dut ok veule zeerder.’
En inderdoad, et heufd van de man zit bikkelvaste an zien romp.
Heel biezunder um te zien, veural in combinatie mit die gekwelde blik.
Toch vien ik mien eign ellende arger en bin ik er van overtuugd dat ik meer piene ebbe dan hi’j mit dat zielige nekkien.
Maar wi’j loatn ons gien van beidn kenn en dapper maakn wi’j, onder invloed van pienstillers, de karstgang nur karke en families.
Ok de twi’jde karstdag volbrengn wi’j op dezelfde maniere, inclusief sjale en pienstillers.
Wanneer wi’j ’s oams mit al onze smartn op de banke zittn, kump mien man op een gegeven moment stief in de bienn en löp nur de keukn.
‘Ik goa eem wat wörst en keeze sniedn, mien deerne. Wi’j munn der toch maar wat van zien te maakn.’
Amechtig knik ik wat, hi’j dut maar. Ik ligge veul te lekker onder mien deekntien, gien meinse die mi’j van de banke kreg.
Gien wörst en gien keeze.
‘LIEVE TIED, MAAR DIT IS NIET BEST! DIT IS ELEMOALE NIET BEST!’, röp hi’j plotseling vanuut de keukn.
Geestelijk haal ik de scholders op. Mooi loatn roepn. Ik eb jummers heufdpiene? Ik kan niks.
Maar hi’j blef roepn. En dat is veur hum toch vri’j ongebrukelijk.
Ik sleure mi’j van de banke en lope nur hum toe.
Tot mien schrik zie ik hum over et aanrecht hangn en lig de geutstien vol bloed.
Dat bloed gutst uut zien doem, woar hi’j een joekel van een snee in ef zittn, wat hi’j mit et eerappelschillemessien e-doan ef dat hi’j ’s middes nog zo stoer stond te sliepn.
Mit mien enörme dokterservaring probeer ik et bloedn wat te stelpn, de wonde schone te spuuln um et doarnoa zeer professioneel te verbiendn.
Ondertussn maak ik ok nog eem wat foto’s van de gehavende doem.
En dan trekt et gezichte van de arme man plotseling wit weg. ‘Goat maar gauw zittn, mien jonge, want oen lichem is mi’j te massief um op te vangn. Heufd tussn de knie-jn! Snel!’
Terwijl hi’j een hele vremde poging dut um te bukkn kreunt hi’j: ‘Dat kan ik niet meinse, mien nekke zit jummers vaste!’
Vol spanning goa ik veur hum stoan um zien val eventueel teeng te kunn holln, ondertussn de huusartsnpost bellend.
En gelukkig, hi’j kan dezelfde oamd rond half elf nog eem koomn.
Mit ien van onze zeuns as chauffeur vertrekt hi’j nur Emmeloord.
Mit een bulte hechtingn, een mooi verbandtien en een tetanusprik rieker kump hi’j terugge.

Wi’j bin inmiddels een paar weekn verder.
Mit mien heufd goat et weer goed, mit de doem nog beter en zelfs de stieve nekke lek weer elemoal flexibel.
Maar nog niet elemoale.
Wanneer ik hum vroage: ‘Ie kunn nog gien neengtig groadn drei-jn, hè?’, verzucht hi’j, weinig verrassend: ‘Nee, klöpt. Ik denke dat dit blievend letsel is…’

Zwarte Piet!

En dan kump Suntekloas eindelijk an in Sint Jansklooster.
Reikhalzend kek menig jong Kloosternaartien uut nur die beste man.
Maar, eerlijk is eerlijk, ze kiekn niet alleen uut nur die grote, gulle, vriendelijke, beboarde en bejoarde warkgever van die grote feestorganisatie, maar ok nur zien humoristische, gymnastische en doldwaze zwarte warknemers.
Ok de Kloosterse muziekvereniging Soli Deo Gloria, inclusief ons hele gezin, stöt kloar um de goedheilig man muzikaal et dörp binn te leidn.
Onze muzikale kienders em nooit argens last van maar mien man en ikke wörn toch steeds iets huiveriger veur die joarlijkse kolde intocht.
Mocht ie now denkn: meinse, stel oe niet zo an, eem flink deurmarcheern en kloar is ‘t, now, dan zal ik oe et volgende eem vertelln: mien vingers verstievn van de kolde, de ventieln blievn vaste zittn, mien lippn verstarn zodat et bloazn steeds muuilijker wördt, mien tienn vuuln bijna levenloos an, mien handn liekn de regie vanuut mien heufd niet meer waar te neemn, mien neuze begunt te druppn, de pettn knelt mien harsens bijna an görte en de rest van et lichem is een gevecht an et levern um mien hoorn goed an de lippe te holln.
Ik bin dan ok oprecht bliede wanneer mien man in de weke veurofgoand an de intocht an kump zettn mit thermo-ondergoed. ‘Kiek, een thermo t-shirt. Ja, mien deerne, ok veur oe. Een broek eb ie zelf toch al e-kocht, hè?’
Wat een geweldige man toch, zo meedenkend um ons weerbaar te maakn veur de barre muzikale intocht.
Ik zie der terstond iets minder teengop.
Dit is in ieder geval iene zörge minder.
Want ik eb nog een zörge: bin de Pietn die meekoomn mit Suntekloas wel echt zwart? Goed zwart zelfs? Niet vlekkerig, of gekleurd, of nog arger gewoon blank?
As dat leste et geval is, hoef ik gien thermo ondergoed an te doen.
Dan stoa ik doar straks te roazn van woede.
Bin ik een hittegolfontploffing noabi’j.
Steek ik die hele pakkiesboot in de fik en is et dit joar veur et lest dat ik mit mien hoorn de Suntekloas muzikaal ebbe begroet.
Dan sloa ik ze mit diezelfde hoorn allemoale op de harsens.
Want dan bin et allemoale zwakkelingn, kleingeestige kneuteraars die zwichtn veur de druk vanuut et westn, veur die trieste protesteerders die niks anders te doen em as de boel vernacheln.
Ik stoa in de startblokkn veur een enörme woedeaanval.

Wanneer wi’j nur de Natuurmonumentn marcheern woar de Sint en zien zwarte Pietn per boot arriveern nemp mien ongedurigheid toe.
Wanneer wi’j al bloazend de boot in de verte an zien koomn begunt mien harte steeds sneller te klöppn.
Mit een schuin oge probeer ik de zwarte Pietn te ontdekkn.
Ik zie een hoge mast, ik zie vrolijke vlaggies, woarnoa de hele boot verschient.
En dan…ik begunne stiekem te telln: iene, twi’je, drieje…zesse…achte!

Warkelijk, achte! Ik kan mien vreugde niet op! Acht van de acht Pietn bin zwart! Pikzwart! Prachtig zwart! Heerlijk zwart! Vrolijk zwart!
Ik wörre helemoale warm van binn, mien trots over die prachtige Pietn die Klooster een stukkien vrolijker goan maakn is zo groot dat et bijna onder mien muziekpette uut davert.
Wat een heerlijk volkien bin wi’j toch, een volkien dat zich niks van die hele stompzinnige discussie an trekt!
As wi’j Klooster binnmarcheern kump er een zwarte Piet noast mi’j loopn.
Ik heure een damesstemme in vlekkeloos dialect an mi’j vroang: ‘En? E-j et ok kold? Ik heurde dat namelijk van Suntekloas!’
Ik kieke heur an en zegge: ‘Totaal niet! Et zwiet löp mi’j zelfs bi’j straalties langes de rugge!’
Wanneer ze doarnoa weer vrolijk verder springt denk ik stiekem: ‘Ze mos ies weetn dat mien fijne thermo ondergoed ok zwart is!’